img

Паспорт району

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 12.05.2017 № 104 PDF Друк
Середа, 14 червня 2017, 09:57


Україна


БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ12.05.2017                                                                                                        № 104


Про затвердження в новій редакції

Положення про службу управління

персоналом апарату Брусилівської райдержадміністрації
Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня  2016  року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  23 березня 2016 року за № 438/28568 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу»:


  1. Затвердити в новій редакції Положення про службу управління персоналом апарату Брусилівської  райдержадміністрації, що додається.
  2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.07.2016 №161, від 12.12.2016 №289.


Перший заступник

голови райдержадміністрації        /підпис існує/                                   О.О. Ненюк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови райдержадміністрації

12.05.2017  № 104
ПОЛОЖЕННЯ


про службу управління персоналом


апарату Брусилівської  райдержадміністрації


І. Загальні положення

1. Для ведення роботи з питань управління персоналом в районній державній адміністрації у складі апарату утворюється посада головного спеціаліста з питань персоналу (далі – служба управління персоналом).


В управліннях, відділах, інших структурних підрозділах районної державної адміністрації залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу.


В структурних підрозділах районної державної адміністрації чисельність яких становить менше  10 осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців цього органу.


Чисельність служби управління персоналом визначається з розрахунку до 20 осіб на одного спеціаліста служби управління персоналом.


2. Служба управління персоналом прямо підпорядковується керівнику державної служби районної державної адміністрації (далі – керівник державної служби). Керівник апарату райдержадміністрації координує роботу служби управління персоналом.


3. У своїй діяльності служба управління персоналом керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Типовим положенням про службу управління персоналом державного органу, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами.


ІІ. Основні завдання та функції служби управління персоналом


1. Основними завданнями служби управління персоналом є:


1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у районній державній адміністрації;


2) забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;


3) забезпечення організаційного розвитку державного органу;


4) добір персоналу державного органу;


5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;


6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;


7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації;


8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.


2. Служба управління персоналом відповідно до покладених на неї завдань:


1) організовує роботу щодо розробки структури державного органу;


2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;


3) вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;


4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;


5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців державного органу, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;


6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;


7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;


8) у випадках, передбачених законодавством, приймає документи від кандидатів на посаду категорії «А», перевіряє на відповідність встановленим законом вимогам, передає до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;


9) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;


10) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;


11) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;


12) за дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;


13) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації:


організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;


опрацьовує штатний розпис райдержадміністрації;


спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу райдержадміністрації;


забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;


організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;


14) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату державного органу;


15) здійснює планування професійного навчання державних службовців райдержадміністрації;


16) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;


17) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;


18) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;


19) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;


20) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів державного органу;


21) обчислює стаж роботи та державної служби;


22) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації;


23) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;


24) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;


25) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;


26) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;


27) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу райдержадміністрації;


28) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;


29) формує графік відпусток персоналу райдержадміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;


30) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників райдержадміністрації;


31) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;


32) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;


33) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу райдержадміністрації;


34) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу державного органу;


35) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;


36) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналом, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;


37) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;


38) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;


39) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в державному органі, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;


40) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;


41) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції служби управління персоналом;


42) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;


43) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.


ІІІ. Права служби управління персоналом


1. Служба управління персоналом має право:


1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в державному органі та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих структурних підрозділах;


2) взаємодіяти зі структурними підрозділами райдержадміністрації, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;


3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;


4) за погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;


5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;


6) за дорученням керівника державної служби, в межах компетенції,  представляти державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.


2. Покладення на службу управління персоналом завдань, не передбачених цим  положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.Головний спеціаліст

з питань персоналу

апарату райдержадміністрації  /підпис існує/                              О.І. Макаренко


Останнє оновлення на Середа, 14 червня 2017, 10:02
 
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin