img

Паспорт району

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 04.05.2017 № 95 PDF Друк
Вівторок, 13 червня 2017, 09:42

Україна

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


04.05.2017                                                                                                      № 95


Про зміну найменування управління

фінансів та затвердження Положення

про відділ фінансів Брусилівської

районної державної адміністрації


Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.90 Цивільного кодексу України, ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року №606 «Про затвердження рекомендованих переліків структурних підрозділів обласної, Київської та севастопольської міської, районної, районної в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» з урахуванням методичних рекомендацій з розроблення положень про структурний підрозділ з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2012 №1212:


  1. Змінити найменування управління фінансів Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області, код ЄДРПОУ 13577921 (юридична адреса: 12601, вул. Короленка, 17-а, смт. Брусилів, Брусилівський район, Житомирська область) на відділ фінансів Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області, код ЄДРПОУ 13577921 (юридична адреса: 12601, вул. Короленка, 17-а, смт. Брусилів, Брусилівський район, Житомирська область).

  2. Затвердити Положення про відділ фінансів Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області (додається).

  3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 24.01.2013 №22 «Про затвердження Положення про управління фінансів Брусилівської районної державної адміністрації».

 

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                    /підпис існує/                    О.О. Ненюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

04.05.2017    № 95

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансів  Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області

1.Відділ фінансів Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області є структурним підрозділом Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області і відповідно до чинного законодавства України  утворюється районною державною адміністрацією і підпорядковується у своїй діяльності Брусилівській районній державній адміністрації Житомирської області, а також підзвітний і підконтрольний департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.


2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України і, відповідно, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, а також положенням про відділ.


3.Основними завданнями відділу є:


- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;


- складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;


- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;


- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;


- здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням  районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету.


4.Завданнями відділу фінансів державної адміністрацій відповідно до покладених повноважень є:


- розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;


- визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;


- проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;


- прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації;


-  участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовки пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання районного бюджету;


- організація роботи, пов’язаної зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільської, селищної  рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складання проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;


- складання, затвердження тимчасового розпису місцевого бюджету та розпису місцевого бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису місцевого бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;


- затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);


- здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків районного бюджету з державним бюджетом, обласним бюджетом, сільським, селищним бюджетами району ;


- перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;


- погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів Брусилівської районної  державної адміністрації;


- участь у розробці пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, підготовка пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання  Брусилівської районної державної адміністрації;


- здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до відповідного місцевого бюджету;


- організація виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільської ради, органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України, забезпечення надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;


- підготовка і надання районній раді офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;


- проведення моніторингу змін, що вносяться до районного бюджету;


- розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;


- проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;


- перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;


- інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання районного бюджету;


- розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;


- здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо районного бюджету;


- застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;


- прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2–5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:


зупинення операцій з бюджетними коштами;


призупинення бюджетних асигнувань;


зменшення бюджетних асигнувань;


повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;


безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;


- розгляду у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;


- забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;


- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;


- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;


- здійснює інші передбачені законодавством повноваження.


5.Відділ має право:


- одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації,  територіального органу Державної казначейської служби України, органу державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;


- залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції підрозділу;


- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.


6.Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органами податкової служби, органами державної фінансової інспекції та органами Державної казначейської служби України.


7.Очолює відділ начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Брусилівської районної державної адміністрації за погодженням відповідно з департаментом фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.


8.Начальник відділу:


- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;


- подає на затвердження голові Брусилівської районної державної адміністрації положення про відділ;


-  затверджує посадові інструкції працівників та розподіляє обов’язки між ними;


- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Брусилівської районної державної адміністрації;


- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;


- звітує перед головою Брусилівської районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;


- може входити до складу колегії районної державної адміністрації;


- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;


- представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами  виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами  та організаціями – за дорученням голови районної державної адміністрації;


- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.


Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у  Житомирській області;


- подає на затвердження голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;


- розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису на утримання відділу;


- здійснює добір кадрів;


- організовує роботу з підвищення рівня  професійної компетентності державних службовців відділу;


- подає голові Брусилівської районної держадміністрації пропозиції щодо присвоєння рангів державних службовців у порядку передбаченому законодавством про державну службу;


- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;


- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської  дисципліни;


- затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.


- здійснює інші повноваження, визначені законом.


Призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу.


9.Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.


10.Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу фінансів визначається в межах відповідних бюджетних призначень у  встановленому законодавством порядку.

Штатний розпис та кошторис відділу фінансів затверджуються у встановленому законодавством порядку.


11.Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


12.Відділ фінансів Брусилівської районної державної адміністрації ліквідується або реорганізується за рішенням Брусилівської районної державної адміністрації за порядком та в строки, визначені чинним законодавством.

 


Начальник відділу фінансів

райдержадміністрації           /підпис існує/                                          Л.В.Горкуша

 

Останнє оновлення на Вівторок, 13 червня 2017, 09:47
 
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin