img

Паспорт району

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 05.04.2017 № 78 PDF Друк
Вівторок, 13 червня 2017, 09:24

Україна

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


05.04.2017                                                                                                                                      № 78


Про затвердження Положення

про  відділ організаційної

роботи та контролю апарату

Брусилівської районної

державної адміністрації


Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» та згідно штатного розпису апарату Брусилівської райдержадміністрації, затвердженого  02 березня  2017 року:


1. Затвердити Положення про відділ організаційної роботи та контролю апарату Брусилівської районної державної адміністрації (додається).


2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 03.03.2014 № 37; від 01.06.2016 № 130; від  01.06.2016  № 131.

 


Перший заступник голови

райдержадміністрації             /підпис існує/                                            О.О.Ненюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

05.04.2017  № 78


ПОЛОЖЕННЯ


про відділ організаційної роботи  та  контролю апарату

Брусилівської районної  державної адміністрації


1.Загальні положення


1) Відділ організаційної роботи та контролю апарату Брусилівської  районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.


2) У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями  Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом роботи районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації, а також цим Положенням.


3) Діяльність відділу здійснюється на основі  річних і квартальних планів роботи, затверджених керівником апарату районної державної адміністрації. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації, а розподіл функціональних обов'язків його працівників  - керівником апарату районної державної адміністрації.


4) Структура і чисельність відділу організаційної роботи та контролю апарату райдержадміністрації встановлюється штатним розписом апарату районної державної адміністрації.


5) Працівники відділу призначаються на посаду за процедурою, передбаченою Законом України «Про державну службу».


2. Основні завдання відділу

Основними завданнями відділу є :


1) Організаційне, аналітичне, інформаційне забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації; здійснення контролю та надання практичної, методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в частині виконання делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій з питань, що відносяться до його компетенції;


2) Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, районними установами та організаціями в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, Законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації.


3) Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень.


4) Забезпечення реалізації та гарантування закріплених  Конституцією України прав на звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, здійснення контролю за дотриманням Закону  України «Про звернення громадян» та Указу  Президента  України  від  07.02.2008            № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в управліннях, відділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування району.


5)  Організація реєстрації документів в системі обліку відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», ведення реєстрації запитів на інформацію, забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації в райдержадміністрації.


6) Створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію; забезпечення організації оперативного та об’єктивного висвітлення  у засобах масової інформації питань про діяльність керівництва держави, обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та її структурних підрозділів; координація заходів щодо організаційного, інформаційного забезпечення діяльності керівництва райдержадміністрації з питань проведення органами виконавчої влади регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави, дотримання органами виконавчої влади демократичних засад комунікації з громадськістю, відкритості та прозорості у своїй діяльності, реалізації державної політики  у сфері сприяння у розвитку громадянського суспільства, своєчасного реагування на пропозиції та зауваження громадськості; сприяння у забезпеченні конструктивної співпраці органів виконавчої влади з об’єднаннями громадян на принципах взаємної відповідальності, відкритості та прозорості, невтручання, ефективності процесу взаємодії; моніторинг суспільних процесів та аналіз громадської думки;  сприяння органам виконавчої влади у реалізації державної політики у сфері міжконфесійних та міжнаціональних відносин; координація сприятливих умов щодо реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодної діяльності засобів масової інформації.


7) Ведення обліку, зберігання, використання та копіювання документів з грифом «Для службового користування» відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріалів носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».


8) Забезпечення єдиного порядку роботи з документами в апараті райдержадміністрації, надання методичної та практичної допомоги в організації роботи щодо ведення діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», Інструкції з діловодства в Брусилівській районній державній адміністрації та Регламенту Брусилівської районної державної адміністрації.


3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:


1) Здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, районними установами та організаціями в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади Законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, готує аналітичні матеріали голові райдержадміністрації.


2) Забезпечує підготовку, реєстрацію розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності, доручень голови райдержадміністрації відповідно до Регламенту районної державної адміністрації та Інструкції з діловодства в Брусилівській районній державній адміністрації та доведення їх до відповідних структурних підрозділів    райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району, службових осіб та громадян. Надання копій, витягів з розпоряджень, які засвідчуються печаткою.


3) Забезпечує підготовку проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації, що належить до компетенції відділу.


4) Готує матеріали на засідання колегії райдержадміністрації, семінари, наради з питань, що стосуються роботи відділу.


5) Забезпечує організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації при розв’язанні проблем економічного і соціального розвитку району, бюджету та життєзабезпечення населення району.


6) Забезпечує підготовку та проведення на території району виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, референдумів і опитувань громадян. Сприяє виборчим комісіям у здійсненні  ними своїх повноважень.


7) Здійснює підготовку і відповідне обслуговування нарад, семінарів,  навчань та інших заходів, що відбуваються за участю голови адміністрації та заступників голови.


8) Готує проекти планів роботи колегії при голові райдержадміністрації, здійснює організаційне забезпечення проведення засідань колегії та контролює виконання рішень колегії.


9) Готує проекти планів роботи райдержадміністрації, збирає і узагальнює перелік основних організаційно-масових заходів на наступний квартал.


10) Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи і матеріали.


11) Вивчає діяльність виконавчих комітетів селищної та сільської  рад,  готує  звіти та довідки щодо виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».


12 ) Надає практичну і методичну допомогу виконавчим комітетам селищної, сільської рад у здійсненні самоврядних та делегованих повноважень.


13) Забезпечує прийняття, реєстрацію, копіювання документів з грифом  «Для службового користування».


14) Забезпечує ведення реєстрації запитів на інформацію та доступ запитувачів до публічної інформації в райдержадміністрації.


15) Забезпечує  належну організацію особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації.


16) Здійснює контроль за своєчасним та ретельним розглядом звернень громадян.


17) Проводить аналіз звернень громадян, готує відповідні матеріали та інформує голову райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації.


18) Вивчає стан організації роботи  із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування,  надає з цих питань необхідну методичну та практичну допомогу.


19) Здійснює  контроль   за недопущенням неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.


20) З’ясовує  причини, що породжують повторні звернення громадян, проводить  систематичний  аналіз  випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.


21) Забезпечує функціонування «гарячої телефонної лінії» в районній державній адміністрації.


22) Організовує  роботу  постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян та готує матеріали на її засідання.


23) Надає  практичну допомогу, консультує працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ з питань роботи із зверненнями громадян.


24) Готує звіти  з питань роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації.


25) Аналізує розвиток інформаційно-комунікативної сфери району.


26) Сприяє у формуванні громадянської культури суспільства - виявленні активної громадянської позиції, усвідомленню громадськістю принципів співробітництва між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства;


27) Вивчає та аналізує громадську думку з актуальних питань розвитку району.


28) Сприяє у забезпеченні незалежної діяльності інститутів громадянського суспільства.


29) Бере участь у підготовці і проведенні разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації   консультацій   з громадськістю   з актуальних питань суспільного життя щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також стосовно інших питань.


30) Здійснює моніторинг та координацію заходів щодо проведення консультацій з громадськістю.


31) Забезпечує вивчення та узагальнення громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання розвитку району.


32) Здійснює координацію заходів щодо діяльності та проведення засідань громадської ради при райдержадміністрації, інших консультативно-дорадчих органів, діяльність яких належить до компетенції відділу.


33) Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань громадян, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати.


34) Сприяє у реалізації державної політики у сфері інформації та видавничої справи щодо доступу громадян до інформації, всебічного задоволення потреби населення в інформаційній та видавничій продукції.


35) Сприяє у безперешкодній діяльності засобів масової інформації та в утвердженні свободи слова.


36) Забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність райдержадміністрації.


37) Визначає порядок функціонування і розвитку офіційного веб-сайту райдержадміністрації, забезпечує спільно з структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційний супровід його рубрик.


38) Здійснює оперативний моніторинг інтернет-ресурсів, регіональних засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та суспільно-політичної ситуації в районі, інформує керівництво райдержадміністрації про результати моніторингу та подає пропозиції щодо реагування на них.


39) Вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо висвітлення у засобах масової інформації заходів, які можуть вплинути на формування позитивного іміджу влади.

40) Координує роботу щодо реагування на критичні зауваження та пропозиції   на адресу органів влади.


41) Координує питання взаємодії органів виконавчої влади  з релігійними організаціями та національно-культурними товариствами з  міжнаціональних та міжконфесійних і державно-церковних відносин.


42) Здійснює  документування діяльності районної державної адміністрації, реєстрацію документів, веде їх облік та здійснює контроль за своєчасним проходженням документів в апараті та районній державній адміністрації.


43) Здійснює  контроль за організацією  роботи з документами в управліннях,  відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, надає їм методичну  та  практичну  допомогу.


44) Складає  номенклатуру справ апарату райдержадміністрації,  забезпечує контроль за правильністю формування справ і документів відповідно до затвердженої номенклатури.


45) Забезпечує  додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів для передачі на державне зберігання.


46) Забезпечує тимчасове зберігання документів; проведення попередньої експертизи цінності документів, складення описів справ та актів, подання їх на розгляд експертної комісії облдержадміністрації.


3.Права, обов’язки, відповідальність


Відділ  має право:


1)Запитувати від органів місцевого самоврядування району, а також підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформації та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій.


2) Запитувати від керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, інших організацій необхідні матеріали (доповідні записки, довідки, узагальнення, проекти розпоряджень тощо).


3)Перевіряти виконання документів органів влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.


4) Повертати управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування району, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності документи, надані з порушенням вимог Інструкції з діловодства.


5) Перевіряти і контролювати своєчасний і правильний розгляд питань, порушених у заявах, пропозиціях, скаргах, що надійшли до райдержадміністрації.


6) Брати участь у нарадах  та інших заходах з питань діловодства та роботи із зверненнями громадян, що проводяться в райдержадміністрації та підпорядкованих їй установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.


4.Начальник відділу :


1) Визначає завдання і розподіляє функціональні обов’язки між  працівниками відділу.


2)    Несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ.


3)   Планує роботу відділу і забезпечує виконання річних та квартальних планів роботи відділу.


4)    Аналізує результати роботи відділу і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу.


5)  Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

 


Начальник відділу організаційної роботи

та контролю апарату райдержадміністрації /підпис існує/           Л.В.Мамчур

Останнє оновлення на Вівторок, 13 червня 2017, 09:30
 
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin