img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет Брусилівського району на 2019 рік" та Прогнозу районного бюджету на 2020 і 2021 роки PDF Друк
Понеділок, 17 грудня 2018, 15:20

Картинки по запросу герб для документов

УКРАЇНА

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

________________                                                       № _______

 

Про схвалення проекту рішення

районної ради  „Про районний

бюджет Брусилівського району

на 2019 рік" та Прогнозу районного

бюджету на 2020 і 2021 роки


Відповідно до статті 21 та пункту 1 статті 76 Бюджетного кодексу України, статті 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації":


1.  Схвалити проект рішення Брусилівської районної ради „Про районний бюджет Брусилівського району на 2019 рік" та Прогноз районного бюджету на 2020 і 2021 роки, що додаються.

 

2. Внести проект рішення районної ради „Про районний бюджет Брусилівського району на 2019 рік" на розгляд і затвердження сесією районної ради.

3. Доручити начальнику відділу фінансів районної державної адміністрації Горкуші Л.В. доповісти на пленарному засіданні районної ради з вищезазначеного питання.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 


Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                  Олександр НЕНЮК

 

 

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Брусилівської районної

державної адміністрації

_____________ № ____


ПРОГНОЗ
районного бюджету на 2020 і 2021 роки


I. Загальна частина


Прогноз районного бюджету на 2020 та 2021 роки (далі - Прогноз) розроблено на основі положень Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019—2021 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546, проекту програми економічного і соціального розвитку Брусилівського району на 2019 рік, регіональних цільових програм, з метою запровадження середньострокового бюджетного планування.


Метою прогнозу районного бюджету на 2020-2021 роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливістю бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики.


Основними завданнями є:

підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.


Очікувані результати:

Досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів в процесі виконання бюджетних програм (з врахуванням змін у бюджетному законодавстві у зв'язку із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі).


II.Прогнозні показники економічного і соціального розвитку Брусилівського району на 2019-2020 роки


з/п

Показник

Одиниця виміру

2019 рік

2020 рік

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

млн.грн.

220,0

230,0

2.

Індекс промислової продукції

у відсотках до попереднього року

103,7

103,8

3.

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на одну особу

грн.

14700

15500

4.

Валова  продукція сільського господарства

млн. грн.

215,0

221,0

5.

Валова  продукція сільського господарства

у відсотках до попереднього року

103,0

104,0

6.

Валова продукція сільського господарства  у розрахунку на одну особу

грн.

14500

14900

7.

Індекс обсягу виконаних будівельних робіт

у відсотках до попереднього року

102

103

8.

Індекс капітальних інвестицій

у відсотках  до попереднього року

113,8

115

9.

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу

грн.

6000

6300

10.

Обсяг експорту товарів та послуг

млн. дол. США

2,2

2,4

11.

Обсяг експорту товарів та послуг

у відсотках до попереднього року

102

103

12.

Середня чисельність наявного населення

тис. осіб

14,8

14,7

14.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників

грн.

8300

9000

15.

Індекс реальної заробітної плати

відсотків

109

108

16.

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

57

58

17

Частка найманих працівників на малих підприємствах (в т.ч. мікропідприємствах) у загальній кількості найманих працівників

відсотків

40

41

 

III. Індикативні прогнозні показники  доходів районного бюджету

на 2020 і 2021 роки


За основними видами доходів та видатків


2020 рік, тис.грн.

у % до 2019 року

2021 рік, тис.грн.

у % до 2020 року

Доходи загального та спеціального фондів

2817,6

106,2

2964,1

105,2


Міжбюджетні трансферти

68951,3

105,5

72329,9

104,9


Загальний обсяг доходів

71769,9

105,5

72329,9

105,1


Загальний обсяг видатків

71769,9

105,6

72329,9

105,1


IV. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу


Прогноз доходної частини районного бюджету на 2020 та 2021 роки розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, з урахуванням досвіду європейських країн у сфері середньострокового бюджетного планування.


Прогноз доходів бюджету на 2020 та 2021 роки обраховано відповідно до прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 і 2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р.

 


Індикативні прогнозні показники доходів районного бюджету

на 2020 і 2021 роки


Найменування

2020 рік тис.грн.

у % до 2019 року

2021рік тис.грн.

у % до 2020 року

Обсяг доходів загального фонду

2801,8

106,0

2948,1

105,0

у тому числі:

податок на доходи фізичних осіб

2425,5

108,0

2563,1

106,0

Плата за надання адміністративних послуг

376,3

101,0

385,0

102,3

Обсяг доходів спеціального фонду

15,8

105,5

16,0

101,0

у тому числі:

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

15,8

105,5

16,0

101,0

Р А З О М

2817,6

106,2

2964,1

105,2


Прогноз доходів загального фонду на 2020 рік становить 106,0% до прогнозних показників на 2019 рік. У 2021 році зростання доходів загального фонду до 2020 року складе  105,0%.


Найбільшу питому вагу (близько 87 %) в складі доходів загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб – 2425,5 тис.грн. у 2020 році та  2563,1 тис.грн. у 2021 році. Прогноз надходження податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (18 відсотків)  та  з урахуванням подальшого зростання заробітної плати, розширення бази оподаткування та поліпшення адміністрування.


Прогноз доходів спеціального фонду на 2020 рік складає 105,5% до прогнозу 2019 року, у 2021 році –  101,0% до 2020 року.


1. Наповнення місцевих бюджетів


Пріоритетними напрямами розвитку Брусилівського району на 2020-2019 роки залишатимуться: забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, модернізація виробництва та інфраструктури, зростання надходжень до місцевих бюджетів та підвищення життєвого рівня населення району.


З урахуванням мети регіональна економічна політика в районі буде спрямована на:

розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору;

зміцнення малого та середнього підприємництва;

стимулювання розвитку економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу;

розвиток сучасного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки;

сприяння у залученні інвестицій в економіку району;

забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури;

розвиток територій в інтересах територіальних громад;

Очікувані результати:

зростання кількості малих підприємств;

збільшення кількості зайнятих працівників у підприємництві;

збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців;

збільшення питомої ваги малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції регіону;

зростання податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва.


2.   Видатки  районного бюджету на 2020 і 2021 роки


Прогноз видатків бюджету на 2020 і 2021 роки розроблено на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників доходної частини бюджету та з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях.


При здійсненні розрахунків граничних обсягів видатків враховано сценарій 1 основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки”. При цьому сценарій 1 Прогнозу передбачає індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у 2020 році – 105,6 відсотка, у 2021 році – 105,0 відсотка.

 

Встановлення:

мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2019 року у розмірі 4 173 гривень (+12,1% до попереднього року);

з 01 січня 2020 року у розмірі 4 407 гривень (+5,6% до попереднього року);

з 01 січня 2021 року у розмірі 4 627 гривень (+5,0% до попереднього року);

посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 01 січня 2019 року у розмірі 1921 гривня (+9,0% до попереднього року);

з 01 січня 2020 року у розмірі 2 102 гривні (+9,4%  до попереднього року);

з 01 січня 2021 року у розмірі 2 262 гривні (+7,6% до попереднього року).

У 2019-2021 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2019-2021 роки.

Прогноз видатків районного бюджету на 2018 рік становить 66948,8 тис.грн. або 110,5% до 2017 року, на 2019 рік - у сумі 73175,0 тис.грн. та 109,3% до 2018 року.

 


Індикативні прогнозні показники видатків районного бюджету

на 2020 і 2021 роки2020 рік, тис.грн.

у відсотках до 2019 року

2021 рік, тис.грн.

у відсотках до 2020 року

Загальний обсяг видатків

71754,1

105,6

75313,9

105,0

Державне управління

1283,9

105,6

1348,1

105,0

Освіта

5322,4

105,6

5588,5

105,0

Соціальний захист та соціальне забезпечення

63920,0

105,6

67116,0

105,0

Культура і мистецтво

283,5

105,6

297,7

105,0

Видатки, не віднесені до основних груп

944,3

105,6

963,6

105,0

 

Державне управління


Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування  виконавчого апарату районної ради та виконання функцій депутатами районної ради, якісне виконання наданих повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами, належне виконання принципів народовладдя, забезпечення якісного контролю за використанням коштів для реалізації заходів районних програм соціально-економічного розвитку.


У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити ряд заходів, зокрема забезпечити:

належне опрацювання депутатським корпусом та затвердження низки цільових програм;

якісне виконання представницьких функцій депутатами районної ради;

принцип прозорості у діяльності районної ради;

повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату районної ради згідно з чинним законодавством.


Основні результати, які планується досягти: якісне виконання представницьких функцій депутатами районної ради, прийняття низки районних цільових програм, повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату районної ради згідно з чинним законодавством.


Освіта

На виконання Закону України «Про освіту», який набув чинності 28.09.2017, підзаконних актів, Концепції «Нова українська школа» та проведення відповідного реформування системи освіти району вважати пріоритетними завданнями на 2019 рік і на наступні за планом два бюджетні періоди 2020 - 2021 роки:


забезпечення стабільного функціонування галузі;

створення оптимальної мережі закладів освіти відповідно до потреб населення;

створення нового освітнього середовища;

облаштування шкільних будівель відповідно до потреб Нової української школи;

створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти для повного задоволення потреб дитячого населення району;

Продовження роботи над запровадженням  нової моделі виховної роботи, що базується на формування патріотизму громадян України:

запровадження в навчальних закладах району виховних систем з національно-патріотичного виховання.

Посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг:

утвердити реальну автономію закладів освіти;

впровадження нового механізму призначення на посаду директора закладу освіти;

запровадження в закладах освіти електронного документообігу (складання звітності, замовлення підручників тощо);

запровадження нових стандартів загальної середньої освіти;

облаштування новим сучасним обладнанням кабінети природничо-математичного циклу;

забезпечення різноманітності форм здобуття освіти;

забезпечення підручниками, посібниками та навчально-дидактичним матеріалом.

Основні результати, яких планується досягти:

створити нове освітнє середовище відповідно до потреб Нової української школи;

створити нову систему управління;

забезпечити підвищення якості середньої освіти;

створити належні умови для здобуття дошкільної освіти.


Соціальний захист та соціальне забезпечення


Пріоритетами соціальної політики на 2020 і 2021 роки є створення  умов для забезпечення гідного життєвого рівня населення, розвитку трудового потенціалу,  недопущення надмірної диференціації населення за рівнем доходів.


Протягом 2020 та 2021 років передбачається здійснення таких заходів:


соціальний супровід членів сімей військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні обов’язків військової служби та осіб, яких було поранено на сході України;

комплексний захист найвразливіших верств населення, в тому числі, внутрішньо переміщених осіб;

посилення роботи щодо адресного надання пільг, житлових субсидій та компенсацій на комунальні послуги;

посилення соціального захисту дітей та сімей з дітьми;

реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин та соціального партнерства;

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.


Основні результати, яких планується досягти:


підвищення рівня соціального захисту членів сімей військовослужбовців, які беруть участь в анти терористичній операції, сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні обов’язків військової служби та осіб, яких було поранено на сході України;

забезпечення надання населенню пільг, житлових субсидій та компенсації на комунальні послуги;

підвищення рівня соціального захисту найвразливих верств населення, в тому числі, внутрішньо переміщених осіб;

підвищення рівня державної політики у сфері соціально-трудових відносин та соціального партнерства.


Духовний  розвиток


Пріоритетами розвитку у галузі культури і мистецтва є:


забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, національної бібліотечної політики;

реалізація прав громадян на свободу літературної, художньої творчості, вільний розвиток культурно-мистецьких процесів, доступність усіх видів культурних послуг, культурної діяльності для кожного громадянина;

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу;

розвиток усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, організація культурного дозвілля населення;

розвиток національно-культурних традицій, забезпечення доступу населення до надбань культури.

Протягом 2018 та 2019 років передбачається здійснення таких заходів:

сприяння у збереженні, відродженні та розвитку осередків традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів Житомирщини;

розвиток аматорського мистецтва району;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району;

зміцнення кадрового потенціалу клубних працівників району шляхом підвищення їх фахового рівня;

участь у міжнародних, регіональних, обласних конкурсах, фестивалях;

забезпечення систематичного повноцінного поповнення бібліотечних фондів, у тому числі державними, обласними та районним періодичними виданнями;

підвищення фахового рівня бібліотечних працівників шляхом курсів підвищення кваліфікації;

забезпечення повноти та доступності інформації про об'єкти культурної спадщини.


Показники, яких планується досягти у 2020-2021 роках:

збільшення кількості  читачів - до 1,1 тис. осіб;

збільшення бібліотечного фонду - до 28,0 тис. грн.;

збільшення кількості книговидач - до 15,8 тис. одиниць;

забезпечення проведення державних свят на належному рівні, збільшення кількості культурно-освітніх та мистецьких заходів - до 10 одиниць.


III. Міжбюджетні  відносини


Прогнозний обсяг міжбюджетних трансфертів на 2018 рік складає
45743,5 тис.грн. або 111,0 % до 2017 року, на 2019 рік – 50059,8 тис.грн.
або 109,0 % до 2018 року.


Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2020 і 2021 роки2020 рік, тис.грн.

у відсотках до 2019 року

2021 рік, тис.грн.

у відсотках до 2020 року

Базова дотація

747,4

105,6

784,8

105,0

Субвенції

68203,9

105,5

71545,1

104,9

Р А З О М

68951,3

105,5

72329,9

104,9

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення регіонального економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 


Начальник  відділу фінансів

райдержадміністрації                                                         Людмила ГОРКУША

 

 

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Брусилівської районної

державної адміністрації

_____________ № ____


Проект рішення Брусилівської районної ради

«Про районний бюджет Брусилівського району

на 2019 рік»


Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів райдержадміністрації  Горкуши Л.В., керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:


1. Визначити на 2019 рік:


1) Доходи районного бюджету у сумі 68 009 950,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 67 857 650,00 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 152 300,00 гривень, згідно з  додатком 1 до рішення.


Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до районного бюджету  згідно з додатком 1.1.


2) Видатки районного бюджету у сумі 68 009 950,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету - 67 857 650,00 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету –  152 300,00 гривень.

3) Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 80  000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

4) Резервний фонд районного бюджету у розмірі 20 000,00 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.


2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до рішення.


3.  Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до рішення.


4. Надати право Брусилівській районній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 233 500,00 гривень згідно з додатком 4 до рішення.


6. Установити, що до джерел формування загального фонду районного бюджету на 2019 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.


7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:


1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного кодексу України.

8.  Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами статей  691, 97 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України.


9. Визначити на 2019 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:


оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.


10. Надати право відділу фінансів Брусилівської районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету  на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.


11.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.


12. Головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету:


1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

7) забезпечити  неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

9) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

10) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з районного бюджету;

11) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.


13. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.


14. Надати право Брусилівській районній державній адміністрації приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань законності, бюджету та комунальної власності, відповідно до  частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


15. Надати право Брусилівській районній державній адміністрації приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією районної ради з питань законності, бюджету та комунальної власності, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.


17. Додатки  1-4 до рішення є його невід’ємною частиною.


18. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.»

 

 


Начальник  відділу фінансів

райдержадміністрації                                                               Людмила ГОРКУША

 

 

 


Доходи  районного бюджету на 2019 рік

 

 

 

 


Останнє оновлення на Понеділок, 17 грудня 2018, 17:44